O nama

visokogorci1VISOKOGORCI CRNE GORE

 

(Highlanders of Montenegro)

 

Identity Card

 

Mountaineering club „Visokogorci Crne Gore“ was formed 10.09.2009. year in Podgorica. Founders of this club are some of the most experienced and successful  alipinists in Montenegro, who have achieved significant results in this area as members of different mountaineering clubs. The motive for the establishment of this club is a commitment to extreme forms of mountaineering: extreme mountaineering and alpinism, as well as for more efficient implementation of the most complex expeditions and actions on the world’s highest peaks.

In the past club has achieved significant results in all fields, so we can conclude that it has fully justified its existence, its planned mission and goals. The club has set new standards in Montenegrin mountain-climbing.  By volume, and especially the quality of the completed activities, our club is one of the most active and successful, not only in Montenegro, but also in the region. Club has during current functioning demonstrated the ability to independently organize expeditions to the world’s most demanding mountains, by which ,,Visokogorci Crne Gore“ became a leader in the field of mountaineering and mountain sports in Montenegro.

Club is dedicated to building a mountaineering infrastructure and has realized a number of activities in the area: setting up boxes with stamps and the entry books, equiping of mountainering huts, marking, making and setting up of signposts for top bike and hiking trails, preparation of project documentation for the construction of mountain lodge on Maganik, etc..

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Club is committed to constant professional training of members. So far, several members received training for scouts for mountain and biking trails, training for a leader of rafters, marking instructors, mountain guides and mountain rescue training.

Club develops social responsibility and humanity of its members and is involved in a number of rescue operations in the mountains and voluntary blood donations. Club has put all its resources in eliminating the consequences of the snow storm in February 2012, and our members took part in the actions provision of food and medicines in the field and extracting people from blocked areas for the entire duration of disaster.

Club is dedicated to the promotion of mountaineering and healthy lifestyles among children and youth. In this respect the club organizes permanent and temporary actions in kindergartens, schools, colleges, and among the citizens. To specific actions, organizing visitations and spending time in nature for inmates of the Centre on mount Kakaricka, club helps in the rehabilitation of addicts of psychoactive substances accommodated in this Centre.  

 Elbrus

Each year club achieves significant results in the manifestations of competitive nature in which we are always winning some of the leading places.

Vision of the club:

Our vision is to to take and enhance the position of leader and innovator among mountaineering clubs in the area. We are creating a club with a powerful personnel and material base from which arise top athletes capable of the greatest achievements.

Mission of the club:

We create new values and achieve superb sport results. Our capital is our people. In accordance with that we strive to meet the needs, wishes and preferences of our members and enhance quality of their lives. We create conditions to improve and creatively express and realize their ideas, aspirations and ambitions. We help them to get to know nature, other people and their own capabilities. We develop the necessary mountaineering infrastructure, create and nurture sporting spirit and culture. In this way, we become a team of satisfied, realized and socially responsible people.

 Strategic goals of the club:

          The development, promotion, popularization and affirmation of mountain sports, with an emphasis on mountaineering and alpinism,

          Education and professional training of memberships in the field of mountaineering and alpinism, mountaineering expeditions to the highest peaks of the world,

          Development and improvement of  mountaineering infrastructure on the Montenegrin mountains, cooperation with mountaineering clubs and other organizations in the region and beyond,

          Promotion and affirmation of Montenegro’s mountain climbing, sport in general, and the state of  Montenegro abroad.

Mon Blan 4810 m (13.07.2010.)

The most significant ascents that were done by our alpinists:

Rila (Musala, Bulgaria)the highest peak of the Balkans (2x);

Olympus (Greece) (3x);

The High Tatras (Slovakia) (2x);

– Triglav (Julian Alps-Slovenia) (3x);

Gran Paradiso, 4061m – the highest peak of Italy (4x);

– Grosglockner, 3798 m – the highest peak of Austria (2x);

Breithorn, 4164 m– Switzerland (3x);

– Matterhorn, 4478m,- Switzerland, one of the last problems of the Alps;

Mont Blanc, 4810 m the highest peak of Western Europe (5x);

– Ararat, 5165 m– the highest peak of of Turkey;

Damavand, 5672 m – the highest peak of Iran and the Middle East;

Elbrus (Caucasus-Russia), 5642 m the highest peak of of Europe (3x);

– Kilimanjaro, 5895 m -the highest peak of of Africa;

Aconcagua (Andes-Argentina), 6962 mthe highest peak of South America (2x);

Manaslu (Himalayas-Nepal), 8163m, the first Montenegrin ascent to the peak higher than  8000 m;

– Denali (Alaska), 6194m,  the highest peak of North America and the coldest mountain in the world;

VISOKOGORCI CRNE GORE

Lična karta

Planinarski klub „Visokogorci Crne Gore“ formiran je 10.09.2009. godine u Podgorici.  Osnivači su neki od najiskusnijih i najuspješnijih alpinisti u Crnoj Gori koji su postigli značajne rezultate u ovoj oblasti kao članovi različitih planinarskih klubova. Motiv za osnivanje  kluba je bio posvećenost  ekstremnim vidovima planinarenja: visokogorstvu i alpinizmu kao i radi  efikasnije realizacije najsloženijih ekspedicija i akcija na najvišim svjetskim vrhovima.

U prethodnom periodu Klub je ostvario značajne rezultate na svim poljima pa se može konstatovato da je u potpunosti opravdao svoje postojanje, zacrtanu misiju i ciljeve. Klub je postavio nove standarde u crnogorskom planinarstvu. Po obimu, a naročito kvalitetu realizovanih aktivnosti naš klub spada u najaktivnije i najuspješnije, ne samo u Crnoj Gori već i u regionu. Klub je tokom dosadašnjeg funkcionisanja pokazao sposobnost da samostalno može organizovati najzahtjevnije ekspedicije na svjetske planine, čime su Visokogorci Crne Gore postali lider u oblasti planinarenja i planinarskih sportova u Crnoj Gori.  

Klub je posvećen izgradnji planinarske infrastrukture pa je realizovao više aktivnosti u toj oblasti: postavljanje kutija sa pečatima i upisnim knjigama, opremanje bivaka, markiranje i izrada i postavljanje signalizacije za vrhunske biciklističke i planinarske staze, izrada projektne dokumentacije za izgradnju planinarskog doma na Maganiku itd.

Klub je posvećen stalnom stručnom osposobljavanju članstva. Do sada je nekoliko članova završilo obuku za skauteza planinske i biciklističke staze, obuku za vođu splava-raftera, markacioniste-instruktore, planinske vodiče i GSS obuku.

Klub razvija društvenu odgovornost i humanost svojih članova pa je učestvovao u više akcija spašavanja u planinama i dobrovoljnog davanja krvi. Klub je stavio sve svoje resurse u otklanjanje posledica sniježnog nevremena u februaru 2012.godine, pa su naši članovi učestvovali u akcijama dostave hrane i ljekova na terenu i izvlačenju ljudi iz blokiranih područja za sve vrijeme trajanja elementarne nepogode.  

Klub je posvećen promociji planinarstva i zdravih stilova života među djecom i omladinom. U tom smislu klub organizuje stalne i povremene akcije u dječijim vrtićima, školama, fakultetima, kao i među građanima. Specifičnim akcijama, organizovanjem pohoda i boravaka u prirodi za štićenike Centra na Kakarickoj gori, Klub pomaže u rehabilitaciji zavisnika od psihoaktivnih supstanci smještenih u ovom Centru.  

Svake godine Klub postiže značajne rezultate na manifestacijama takmičarskog karaktera na kojima uvijek osvajamo neke od vodećih mjesta.   

Vizija Kluba:

Naša vizija je zauzeti  i unaprijediti poziciju lidera i inovatora među planinarskim klubovima u okruženju. Stvaramo Klub sa moćnom kadrovskom i materijalnom bazom iz koga izrastaju vrhunski sportisti sposobni za najveće domete.

Misija Kluba:

Mi stvaramo nove vrijednosti i postižemo vrhunske sportske rezultate. Naš kapital su naši ljudi. U skladu sa tim težimo zadovoljiti potrebe želje i preferencije naših članova i unaprijediti kvalitet njihovog života. Stvaramo uslove da se usavršavaju i na kreativan način iskažu i ostvare svoje ideje, težnje i ambicije. Pomažemo im da upoznaju prirodu, druge ljude i sopstvene mogućnosti. Razvijamo neophodnu planinarsku  infrastrukturu, stvaramo   i njegujemo    sportski duh i  kulturu. Na taj način postajemo tim  zadovoljnih, ostvarenih i društveno odgovornih ljudi.

Strateški  ciljevi Kluba: 

          razvoj, unapredjenje, popularizacija i afirmacije planinarskih sportova, sa akcentom na visokogorstvo i alpinizam,

          edukacija i stručno osposobljavane članstva u oblasti visokogorstva i alpinizma,

planinarske ekspedicije na najviše vrhove svijeta,

          razvoj i unapređenje planinarske  infrastrukture na crnogorskim planinama,

saradnja sa planinarskim klubovima i drugim organizacijama u okruženju i šire,

          promocija i afirmacija crnogorskog planinarstva, sporta uopšte, i države Crne Gore u inostranstvu.

Najznačajniji usponi koje su izveli naši alpinisti:

Rila (Musala, Bugarska)najviši vrh Balkana (2x);

Olimp (Grčka) (3x);

Visoke Tatre (Slovačka) (2x);

– Triglav (Julijske Alpe-Slovenija) (3x);

Gran Paradiso, 4061m – najviši vrh Italije (4x);

– Grosglockner, 3798 m – najviši vrh Austrije (2x);

Breithorn, 4164 m-Švajcarska (3x);

– Matterhorn, 4478m,- Švajcarska, jedan od poslednjih problema  Alpa;

Mon Blan, 4810 m-najviši vrh Zapadne Evrope (5x);

– Ararat, 5165 m– najviši vrh Turske;

Damavand, 5672 m – Najviši vrh Irana i Srednjeg istoka;

Elbrus (Kavkaz-Rusija), 5642 m –najviši vrh Evrope (3x);

– Kilimandžaro, 5895 m -najviši vrh Afrike;

Akonkagva (Andi-Argentina), 6962 m- najviši vrh Južne Amerike (2x);

Manaslu (Himalaji-Nepal), 8163m, prvi crnogorski uspon na vrh viši od 8000 m;

– Denali (Aljaska), 6194m, najviši vrh Sjeverne Amerike i najhladnija planina na svijetu;

 

 

 

 

           

 

Comments are closed.