Statut

Na osnovu Zakona o sportu (Sl. list RCG br. 49/04), Skupština Planinarskog kluba Visokogorci Crne Gore, dana 01.03.2017. godine, usvojila je:

S T A T U T
PLANINARSKOG KLUBA “VISOKOGORCI
CRNE GORE”

l. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naročito: naziv i sjedište Planinarskog kluba “Visokogorci Crne Gore” (u daljem tekstu:Klub); ciljevi osnivanja i način njihovog ostvarivanja; unutrašnja organizacija; prava, obaveze i odgovornosti članova; uslovi i način pristupanja; organi upravljanja; zastupanje i predstavljanje; finansiranje; način obezbjeđivanja javnosti rada; prestanak rada; javne oznake organizacije (pečat, amblem i dr.); način donošenja, izmjena i dopuna statuta i druga pitanja od značaja za rad Kluba.

Član 2.

Klub je samostalna amaterska sportska organizacija, osnovana i organizovana u obliku udruženja sa neodređenim vremenom trajanja, radi obavljanja sportskih i drugih aktivnosti u oblasti planinarstva: visokogorstvo, alpinizam, ekspedicionizam, orjentaciono trčanje (orijentiring), sportsko penjanje, gorska služba spasavanja, speleologija, kanjoning, planinski biciklizam, skijanje i ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva Klub se udružuje u sportske saveze, sportska društva i druge oblike udruživanja.
Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva sarađivati sa naučnim institucijama, preduzećima, školama, sportskim i nevladinim organizacijama, ustanovama i državnim organima.

Član 3.

Klub je pravno lice sa statusom sportske organizacije, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom, i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.
Klub u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja u skladu sa Zakonom, sportskim pravilima i svojim opštim aktima.
Klub se registruje i upisuje u evidencijama u skladu sa Zakonom.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJE KLUBA

Član 4.

Naziv Kluba je: Planinarski klub “Visokogorci Crne Gore”.
Naziv Kluba na engleskom jeziku je: “”Mountaineering club Highlanders of Montenegro”.
Sjedište Kluba je u Podgorici, Ivangradska 21.

Član 5.

Klub ima amblem i zastavu čiji izgled se utvrđuje posebnom Odlukom koju predlaže Upravni odbor a donosi Skupština.

Član 6.

Klub ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 milimetara, sa stilizovanim planinarima na vrhu u sredini i sa tekstom uz gornju ivicu: “PK Visokogorci” a uz donju ivicu kruga: “Crne Gore”.
Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 8 x 3 centimetra, sa tekstom u prvom i drugom redu: “PK Visokogorci Crne Gore”, u trećem redu je ”Broj” i crta, a u četvrtom redu: ”Podgorica, crta za datum i godinu.

3. CILJEVI I ZADACI KLUBA

Član 7.

Osnovni ciljevi Kluba su:

– razvoj, omasovljenje i unapređenje svih oblika planinarskih aktivnosti;
– popularizovanje i upoznavanje planina i prirode uopšte;
– zaštita planina i prirode uopšte;
– stručno osposobljavanje članstva, naročito mladih u određenim specijalnostima kao što su: alpinizam, planinarska orjentacija, markiranje planinarskih puteva i staza, spasavanje u planini, skijanje i dr;
– organizovanje takmičenja iz planinarskih sportova (slobodno penjanje, orjetiring, planinski biciklizam, skijanje i sl.);
– učestvovanje na takmičenjima iz planinarskih sportova, u sopstvenoj ili u organizaciji drugih klubova i sportskih organizacija, u zemlji i inostranstvu;
– organizovanje izleta, pohoda, logorovanja, susreta, uspona, tabora, kampova i drugih rekreativnih aktivnosti u planini i prirodi uopšte;
– organizovanje visokogorskih i alpinističkih ekspedicija u zemlji i inostranstvu;
– učestvovanje na ekspedicijama koje organizuju drugi planinarski klubovi i organizacije u zemlji i inostranstvu;
– organizovanje i pohađanje seminara, tečajeva, kurseva, škola i drugih oblika stručnog osposobljavanja članstva;
– organizovanje izdavačke, informativne, propagandne i markentiške djelatnosti iz oblasti planinarstva;
– saradnja sa planinarskim i smučarskim klubovima i društvima u Opštini, Državi, regionu i šire, kao i sa organizacijama sa srodnom djelatnošću (npr. ekologija, mikologija, speleologija, gorani);
– saradnja sa medijima;
– njegovanje planinarske i sportske etike, čovjekoljublja i ekološke svijesti;
– ostvarivanje i drugih ciljeva vezanih za osnovne ciljeve;
Ciljevi Kluba bliže se utvrđuju programskim i razvojnim planovima Kluba.

Član 8.

U ostvarivanju svojih ciljeva Klub ima sledeće zadatke:

– učestvovanje u planinarskim takmičenjima, priredbama i drugim aktivnostima članova;
– okupljanje i svestrano i aktivno učestvovanje u planinarskim aktivnostima djece, omladine i odraslih;
– osposobljavanje članova za takmičenja i vrhunske domete u svim vidovima planinarskih sportova i aktivnosti;
– programiranje razvoja i unapređenje planinarskih aktivnosti i međunarodnog ugleda crnogorskog planinarstva;
– vođenje evidencije rezultata članova Kluba i broja učesnika u različitim planinarskim aktivnostma i takmičenjima;
– ostvarivanje drugih zadataka utvrđenih Zakonom, drugim propisima i aktima Kluba;
Zadaci Kluba realizuju se kroz djelokrug i rad organa Kluba.

4. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA KLUBA

Član 9.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno, s tim što ga potvrđuje Upravni odbor.
Svako može biti član Kluba bez obzira na pol, nacionalnost, državljanstvo ili bilo kakvu posebnost.
Da bi lice bilo primljeno za člana Kluba potrebno je:
– da potpiše pristupnicu u kojoj izjavljuje da prihvata Statut i druge akte Kluba;
– uplati godišnju članarinu utvrđenu odlukom Upravnog odbora Kluba najkasnije do 1.03. tekuće godine;
– ispuni uslove predviđene posebnim Pravilnikom koji donosi Upravni odbor;
– dobije saglasnost Upravnog odbora Kluba.

Član 10.

Član Kluba može istovremeno biti i član drugog planinarskog ili smučarskog kluba i učestvovati u njihovom radu i aktivnostima.
Predsjednik, Generalni sekretar  kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora ne mogu biti u organima drugih planinarskih i smučarskih klubova u Državi.

Član 11.

Članstvo u Kluba prestaje :
– neplaćanjem članarine shodno članu 9. Statuta;
– istupanjem iz Kluba, kad član izjavi da ne želi da bude član Kluba. Istupanje je moguće uz obavezu da prije istupanja član izvrši sve ugovorene i preuzete obaveze;
– isključenjem, shodno članu 15. Statuta Kluba.

Član 12.

Klub može imati počasnog člana i počasnog predsjednika.
Svojstvo počasnog člana ili počasnog predsjednika Kluba može steći građanin Crne Gore i strani državljanin za višegodišnji izuzetni doprinos u radu Kluba o čemu odlučuje Skupština Kluba.

Član 13.

Prava člana Kluba su:

– da bira i bude biran u organe Kluba i organizacija kojih je Klub član;
– da učestvuje u akcijama i manifestacijama koje organizuje Klub i organizacije kojih je Klub član;
– da koristi sredstva opremu, objekte i povlastice kojima Klub raspolaže;
– da predlaže i pokreće inicijative za obogaćivanje i unapređivanje rada Kluba;
– da redovno i pravovremeno bude informisan o aktivnostima i radu Kluba i njegovih organa;
– i druga prava određena Statutom.

Član 14.

Obaveze člana Kluba su:

– da uredno plaća Klubu članarinu;
– da svojim radom i ponašanjem doprinese ostvarivanju ciljeva Kluba,
– da čuva i podiže ugled Kluba;
– da čuva i racionalno koristi imovinu Kluba;
– da aktivno učestvuje u radu Kluba i zalaže se za njegov razvoj;
– da se na akcijama, susretima i drugim aktivnostima ponaša u skladu sa planinarskom i sportskom etikom;
– da učestvuje u obezbedjivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Kluba;
– da se pridržava odredaba Statuta.

Član 15.

Nepridržavanje obaveza iz člana 14. Statuta predstavlja disciplinsku povredu za koju se može izreći jedna od disciplinskih mjera:
– opomena;
– ukor;
– zabrana učestvovanja na takmičenjima i akcijama Kluba do jedne godine;
– zabrana obavljanja funkcija u Klubu od jedne do tri godine;
– privremeno ili trajno isključenje iz Kluba.

5. UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE

Član 16.

Klubom upravljaju članovi Kluba preko svojih predstavnika u organima Kluba, kako je ovim Statutom određeno.
Članovi Kluba i članovi organa Kluba moraju raditi u interesu Kluba, a u protivnom su odgovorni za štetu koju bi Klub pretrpio usled njihovog nesavjesnog, nestručnog ili nezakonitog rada.

Član 17.

Organi Kluba su:
– Skupština;
– Upravni odbor;
– Predsjednik;
– Generalni sekretar;
– Nadzorni odbor;
– Vijeće časti.

Član 18.

Svi organi Kluba se biraju na period od 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Član 19.

Pravo da bira i bude biran u organ Kluba ima svaki član Kluba.
Kandidovanje se obavlja isticanjem lične kandidature, predlaganjem od strane člana ili organa Kluba.
Za predsjednika Kluba može se istaći samo lična kandidatura.
Uz isticanje kandidature, kandidat za predsjednika podnosi pisani program.

Član 20.

Izbori za organe Kluba su u načelu javni, a Skupština može odlučiti da neke organe Kluba bira tajnim glasanjem.

Član 21.

Član organa Kluba može podnijeti ostavku.
Ostavka se podnosi pisano ili ismeno organu čiji je član onaj koji podnosi ostavku.
Ostavka se prima na znanje.

Član 22.

Na sjednicama organa Kluba obavezno se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba sa sledećom minimalnom sadržinom: ime organa, datum i mjesto sjednice, vrijeme početka i završetka sjednice, imena prisutnih i odsutnih, dnevni red, tačan tekst odluka, potpis zapisničara i predsjedavajućeg.

SKUPŠTINA

Član 23.

Skupština je najviši organ Kluba.
Postupak izbora i broj članova Skupštine i način rada na sjednicama bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 24.

Skupština može biti redovna i vanredna.
Redovna Skupština se održava svake četvrte godine a vanredna po potrebi.

Član 25.

Skupština punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, osim odluka o usvajanju Statuta i Poslovnika Skupštine i izmjena i dopuna ovih akata za koje je potrebna većina od ukupnog broja članova Skupštine i odluke o prestanku rada Kluba za koju je potrebna dvotrećinska većina od ukupnog broja članova Skupštine.
O predlogu odluka članovi Skupštine se izjašnjavaju, po pravilu, javnim glasanjem sa “za”, “protiv” i kao uzdržan.

Član 26.

Skupština:
– donosi Statut Kluba;
– donosi programe i planove rada i razvoja Kluba, utvrđuje smjernice za njihovo sprovođenje, prati, analizira i ocjenjuje ostvarivanje programa i planova;
– bira i razrešava Upravni odbor na predlog Predsjednika;
– bira i razrešava Predsjednika;
– bira i razrešava Nadzorni odbor;
– imenuje počasne članove i počasnog predsjednika Kluba.
– razmatra i odlučuje o izvještajima organa Kluba koje bira;
– odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku rada Kluba, ukoliko ovim Statutom neka od tih pitanja nijesu utvrđena kao nadležnost Upravnog odbora;
– donosi poslovnik o svom radu;
– donosi druge odluke od interesa za Klub;

UPRAVNI ODBOR

Član 27.

Upravni odbor rukovodi radom Kluba na osnovu Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.
Broj članova Upravnog odbora utvrđuje Skupština posebnom Odlukom.
Predsjednik i Generalni sekretar su istovremeno predsjednik i sekretar Upravnog odbora.
Ukoliko jedan ili više članova Upravnog odbora budu iz bilo kojih razloga onemogućeni da učestvuju u radu Upravnog odbora ili ispolje neaktivnost u radu Upravnog odbora, Predsjednik Kluba može umjesto njih, do naredne sjednice Skupštine Kluba, kooptirati nove članove.

Član 28.

Upravno idbor:
– utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata;
– donosi Poslovnik o svom radu;
– stara se o sprovođenju programa i planova Kluba donijetim od strane Skupštine;
– donosi svoj program i plan rada;
– usvaja programe rada stalnih i povremenih tijela;
– priprema sjednice Skupštine i predlaže odluke;
– imenuje i razrešava Generalnog sekretara na predlog Predsjednika;
– bira i razrešava Vijeće časti;
– usvaja godišnje i periodične finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Kluba;
– odlučuje o formiranju sekcija, stručnih i specijalizovanih službi;
– imenuje povremena i stalna radna tijela: komisije, odbore, savjete i dr;
– odlučuje o udruživanju Kluba u sportske saveze i sportska društva;
– odlučuje o dodjeli pohvala, nagrada i javnih priznanja članovima Kluba i drugim licima;
– odlučuje o proširenju djelatnosti Kluba;
– odlučuje o prijemu članova u Klub;
– odlučuje o angažovanju stručnjaka iz oblasti planinarskih sportova za obuku članova Kluba ili za savjetničku djelatnost;
– odlučuje o učešću Kluba na takmičenjima, ekspedicijama i pohodima u zemlji i inostranstvu;
– odlučuje o materijalnim i novčanim nagradama;
– odlučuje o visini članarine za članove Kluba;
– kao drugostepeni organ odlučuje o žalbama na odluke Vijeća časti;
– obavlja i druge poslove iz djelokruga utvrđenog ovim Statutom, pozitivnim propisima i drugim aktima Kluba;

Član 29.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik.
Predsjednik Kluba je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev tri člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili jedne trećine članova Kluba.
Ako Predsjednik Kluba ne sazove sjednicu u roku od 7 dana od zahtjeva, mogu je sazvati predlagači iz stava 2. ovog člana.

Član 30.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Upravnog odbora.
Odluke se donose prostom većinom.
U slučaju podijeljenih glasova o nekom pitanju, Predsjednikov glas je odlučujući.
U hitnim i vanrednim slučajevima, Predsjednik Kluba može održati telefonsku sjednicu Upravnog odbora Kluba.

PREDSJEDNIK

Član 31.

Predsjednik:
– predstavlja i zastupa Klub u zemlji i inostranstvu;
– rukovodi radom Kluba i usklađuje aktivnosti organa Kluba;
– stara se o zakonitosti rada Kluba;
– potpisuje sva akta iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;
– saziva sjednice Skupštine i predsjedava i rukovodi sjednicama;
– saziva sjednice Upravnog odbora i predsjedava i rukovodi sjednicama;
– predlaže Skupštini izbor i opoziv članova Upravnog odbora;
– predlaže Upravnom odboru izbor i razrešenje Generalnog sekretara;
– imenuje portparola Kluba;
– finansijski je nalogodavac za izvršenje finansijskog plana;
– obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom;

Član 32.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.
Predsednik određena ovlašćenja iz svog delokruga može prenijeti na Generalnog sekretara ili drugog člana Upravnog odbora.

GENERALNI SEKRETAR

Član 33.

Generalni sekretar:
– organizuje i kontroliše obavljanje stručnih i administrativno-pravnih poslova u Klubu i preduzima mjere za unapređenje tih poslova;
– zastupa Klub u imovinskim i drugim pravnim sporovima;
– stara se o pripremama sjednica organa Kluba i o izvršavanju odluka i drugih akata tih organa;
– prati propise i pravne akte koji se odnose na djelatnost Kluba;
– priprema ugovore, odluke i druge akte koje donose i zaključuju organi Kluba;
– prati stanje sredstava na žiro-računu;
– vodi djelovodnik akata i arhivu Kluba;
– vodi registar članova Kluba, vrši učlanjivaje i izdavanje članskih knjižica;
– naplaćuje članarinu i uplaćuje je na žiro-račun Kluba;
– vodi i čuva evidenciju o opremi, inventaru i drugim sredstvima Kluba;
– izdaje članovima Kluba na korišćenje opremu, inventar i druga sredstva i stara se o njihovom urednom vraćanju;
– stara se o uređivanju zvanične internet prezentacije Kluba;
– obavlja i druge poslove koje na njega prenese Predsjednik Kluba;

Član 34.

Generalni sekretar se, po mogućnosti, bira iz reda članova koji su diplomirani pravnici.
Generalni sekretar Kluba je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga a za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku.

NADZORNI ODBOR

Član 35.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovora Skupštini.
Nadzorni odbor čine njegov predsjednik i dva člana, koji imaju svoje zamjenike.
Član Nadzornog odbora Kluba ne može biti član drugog organa Kluba.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora.

Član 36.

Nadzorni odbor :
– vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih akata Kluba;
– prati i vrši kontrolu rada materijalno-finansijskog poslovanja Kluba;
– vrši kontrolu korišćenja sredstava i imovine Kluba;
– daje mišljenje na predlog finansijskog plana i završnog računa;
– vrši kontrolu zakonitosti rada Kluba;
– izvještava Skupštinu, Predsjednika i Upravni odbor Kluba o nepravilnostima u radu Kluba;
– daje predloge za otklanjanje propusta u radu i pokreće inicijativu za unapređenje rada Kluba.

Član 37.

Organi i članovi Kluba dužni su Nadzornom odboru, na njegov zahtjev, dostaviti na uvid tražena dokumenta, informacije, izvještaje i sl.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

VIJEĆE ČASTI

Član 38.

Vijeće časti se sastoji od 3 člana.
Članovi Vijeća časti između sebe biraju svog predsjednika.
Članovi vijeća časti ne mogu istovremeno biti članovi Upravnog odbora.
Vijeće časti donosi Poslovnik o svom radu.

Član 39.

Vijeće časti je prvostepeni organ za sprovođenje disciplinskih postupaka koje mogu pokrenuti svi organi Kluba, uključujući i samo Vijeće časti, kao i za izricanje mjera u tim postupcima.

Član 40.

Vijeće časti odlučuje o nestatutarnim ponašanjima, narušavanju pravila planinarske i sportske etike i neispunjavanju obaveza iz člana 14. Statuta od strane članova Kluba.
Nakon sprovedenog postupka utvrđivanja odgovornosti, Vijeće časti može izreći sledeće mjere:
– za lake prekršaje kazne opomene ili ukora;
– za teže prekršaje kazne zabrane učestvovanja na takmičenjima i akcijama Kluba u vremenu do jedne godine ili zabranu obavljanja funkcije u organima Kluba od jedne do tri godine;
– za najteže prekršaje kazne privremenog ili trajnog isključenja iz Kluba.
Pokretanje i sprovođenje disciplinskog postupka, kao i rad Vijeća časti uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Član 41.

Na odluku Vijeća časti, nezadovoljni član može izjaviti žalbu Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o kazni.
Odluka Upravnog odbora je konačna.

6. IMOVINA I FINANSIRANJE KLUBA

Član 42.

Klub stiče imovinu, materijalna i finansijska sredstva pod uslovima, na način i u skladu sa propisima.
Imovina Kluba sastoji se od: nepokretne i pokretne imovine, novčanih sredstava, imovinskih i drugih prava.
Imovinom raspolažu članovi Kluba preko Skupštine.
Imovinom upravlja Upravni odbor.

Član 43.

Izvori finansiranja Kluba su:
– prihodi od članarine;
– prihodi iz budžeta Opštine, Grada ili Države;
– prihodi od finansiranja programa i projekata;
– prihodi od poklona i pomoći prijatelja Kluba i pomažućih članova;
– prihodi iz ugovornih odnosa;
– prihodi od sponzorstava i donacija;
– prihodi od izdavačke, informativne, vodičke, turističke, markentiške djelatnosti, od organizovanja priredbi i pružanja usluga, kada je to dopušteno zakonom koji reguliše tu djelatnost.

Član 44.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu Klub odgovara cjelokupnom imovinom, u skladu sa zakonom.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba.

7. JAVNOST RADA I OBAVEŠTAVANJE U KLUBU

Član 45.

Rad Kluba je javan i podliježe ocjeni članova Kluba i javnosti.
Javnost rada Kluba obezbjeđuje se javnošću sjednica organa Kluba i izdavanjem informacija o njihovom radu, saradnjom sa sredstvima javnog informisanja, organizovanjem konferencija za medije, putem zvaničnih saopštenja i preko zvaničnog web site-a.
Organi Kluba mogu isključiti, ili ograničiti javnost sjednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podaci povjerljive prirode.
Klub može imati svoju informativnu djelatnost (glasilo, bilten, web site i sl.) u skladu sa odlukom Upravnog odbora Kluba.

Član 46.

Predstavnik Kluba koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Kluba odgovoran je za njihovu tačnost.
Stavove Kluba, odosno njegovih organa mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri Kluba.
Klub može imati portparola koji je zadužen za saradnju sa medijima i iznošenje informacija o radu Kluba u javnost.

Član 47.

Pojedina isprava, podatak ili informacija o Klubu i radu Kluba čije bi javno saopštavanje moglo ugroziti ili otežati ostvarivanje programa i planova, ciljeva ili zadataka Kluba, ili čije bi iznošenje trećim licima Klubu nanijelo štetu, predstavlja poslovnu ili službenu tajnu.
Odluku o stepenu tajnosti pojedinih podataka ili informacija donosi Upravni odbor.

8. OPŠTI AKTI KLUBA

Član 48.

Opšti akti Kluba su Statut, pravilnici, poslovnici, odluke i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad Kluba.
Opšti akti Kluba stupaju na snagu danom donošenja.
Opšti akti Kluba moraju biti u saglasnosti sa Statutom Kluba i nadležnog granskog saveza.

Član 49.

Inicijativu za donošenje opštih akata iz nadležnosti Upravnog odbora mogu dati Predsjednik, Generalni sekretar, Nadzorni odbor i najmanje pet aktivnih članova Kluba.

9. PRIZNANJA I NAGRADE

Član 50.

Članu Kluba i drugom licu za postignute uspjehe i rezultate, kao i za doprinos razvoju i širenju planinarske ideje, Klub može dodijeliti priznanje ili nagradu.
Odluku o nagradi ili priznanju donosi Upravni odbor na inicijativu bilo kog organa Kluba.
Način i uslove za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

10. EVIDENCIJE I PLANOVI

Član 51.

Klub vodi bazične evidencije svojih članova, objekata, vrhunskih sportista iz oblasti planinarskih sportova i sportskih rezultata u skladu sa zakonom.
Evidenciju u Klubu vodi Generalni sekretar.

Član 52.

U Klubu se izrađuju jednogodišnji i četvorogodišnji planovi rada i razvoja.
Način izrade planova određuje Upravni odbor.

11. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 53.

U svojim aktivnostima i djelatnostima klub propagira ekološke ideje i razvija aktivnosti koje doprinose zaštiti, očuvanju i unapređenju života i zdravlja ljudi.
Članovi Kluba dužni su da uvažavaju i primjenjuju propise i mjere koje se odnose na zaštitu i unapređenje čovjekove životne sredine, kao i da šire i razvijaju koncept zdravog i sportskog života.

10. PRESTANAK RADA KLUBA

Član 54.

Klub prestaje sa radom u skladu sa zakonom.
Odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.
U slučaju prestanka rada Kluba njegova imovina prelazi u svojinu sportskih saveza ili društava čiji je Klub član.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno za njegove izmjene i dopune, može dati Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik, Generalni sekretar, Vijeće časti ili pet aktivnih članova Kluba.
Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune razmatra Upravni odbor. Ukoliko prihvati inicijativu Upravni odbor utvrđuje predlog i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.
O neprihvatanju inicijative za donošenje izmjena i dopuna Statuta, Upravni odbor obavještava podnosioca inicijative.
Podnosilac inicijative nezadovoljan odlukom Upravnog odbora može predložiti Skupštini da pokrene postupak izmjena i dopuna Statuta.

Član 56.

Tumačenje Statuta Kluba je u nadležnosti Skupštine.
Između dvije sjednice Skupštine, mišljenje o značenju pojedinih odredbi Statuta daje Upravni odbor.
Tumačenje drugih akata Kluba daje Upravni odbor.

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 01.03.2017.

Predsjedavajući Skupštine Kluba,
Milan Radović

__________________________________________________________________

Na osnovu člana 9 stav 3 alineja 3 Statuta Planinarskog kluba Visokogorci Crne Gore, Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine donosi:

P R A V I L N I K
o članstvu u Planinarskom klubu Visokogorci Crne Gore

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uslovi pod kojima planinar može postati član Planinarskog kluba „Visokogorci Crne Gore“ (u daljem tekstu: Klub)

Član 2.

Zainteresovani kandidat može steći status punopravnog člana Kluba ili prijatelja Kluba u skladu sa Statutom i ovim Pravilnikom.

Član 3.

Član Kluba može postati svaki punoljetni planinar bez obzira na pol, nacionalnost, državljanstvo ili bilo koju vrstu posebnosti, pod uslovom da ispunjava kriterijume iz člana 9 Statuta, člana 4 ovog Pravilnika i da članstvo potvrdi Upravni odbor.

Član 4.

Član Kluba može postati planinar koji ispunjava sledeće uslove:
– da je popeo planinaski vrh viši od 4000 metara;
– da je uplatio godišnju članarinu do 01. marata tekuće godine;
– da je potpisao prstupnicu u kojoj izjavljuje da prihvata Statut, ovaj Pravilnik i druge akte Kluba;

Član 5.

Prijatelj kluba može postati svaki pojedinac bez obzira na godine starosti ili bilo koju posebnost, uz uslov da status prijatelja Kluba potvrdi Upravni odbor.

Član 6.

Prijatelj Kluba ima sva prava kao i član Kluba osim da bira i bude biran u organe Kluba, kao i obaveze predviđene Statutom i drugim aktima kluba.

Član 7.

U Klubu se vode posebne evidencije članova i prijatelja Kluba.

Predsjednik
dr Dragan Bulatović

Comments are closed.