Statut

Na osnovu člana 59 Zakona o sportu (“Sl. list CG” broj 44/18), Skupština Planinarskog kluba Visokogorci Crne Gore, dana 12.11. 2019. godine, donijela je:

S T A T U T
 PLANINARSKOG KLUBA

“VISOKOGORCI CRNE GORE”

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuju se:  naziv i sjedište Planinarskog kluba “Visokogorci Crne Gore” (u daljem tekstu: Klub); oznake Kluba (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave i grba) i način njihove upotrebe;  ciljevi, zadaci i aktivnosti Kluba; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika Kluba; prava i obaveze članova Kluba; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa kluba; trajanje mandata i nadležnosti organa Kluba; sastav organa Kluba (ime, prezime, prebivalište odnosno boravište članova; način raspolaganja imovinom Kluba; način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta i drugih opštih akata; prestanak rada Kluba; druga pitanja od značaja za rad Kluba.           

Član 2

Klub ima svojstvo pravnog lica i po vrsti je sportski klub iz oblasti planinarskih sportova i aktivnosti (visokogorstvo, alpinizam, ekspedicionizam, orjentaciono trčanje (orijentiring), planinsko trčanje, sportsko i slobodno penjanje, gorsko spašavanje, speleologija, kanjoning, planinski biciklizam, turno skijanje).

Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva Klub se udružuje u sportske saveze, sportska društva i druge oblike udruživanja.

Klub može, radi ostvarivanja svojih ciljeva, sarađivati sa naučnim institucijama, preduzećima, školama, sportskim i nevladinim organizacijama, ustanovama i državnim organima.

Naziv, sjedište i adresa Kluba

Član 3

Naziv Kluba je: Planinarski klub “Visokogorci Crne Gore”.

Skraćeni naziv Kluba je: PK “Visokogorci Crne Gore”.

Naziv Kluba na engleskom jeziku je: “Mountaineering club Highlanders of Montenegro“.

Sjedište Kluba je u Podgorici.

Adresa Kluba je: Ivangradska 21, 81000 Podgorica.

Oznake kluba i način njihove upotrebe

Član 4

Klub ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 milimetara, sa stilizovanim planinarima na vrhu u sredini i sa tekstom uz gornju ivicu: „PK Visokogorci“, a uz donju ivicu kruga: „Crne Gore“.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 8×3 centimetara, sa tekstom u prvom i drugom redu: „PK Visokogorci Crne Gore“, u trećem redu je “Broj“ i crta, a u četvrtom redu: “Podgorica”, crta za datum i godinu.

Klub ima amblem i zastavu.

Amblem Kluba je kružnog oblika. U sredini kruga, na plavoj pozadini nalazi se stilizovana planina sa dva zasjenčena planinara sa uzdignutom po jednom rukom i planinrskim cepinom u njima. Uz ivicu kruga ispisan je tekst latiničnim pismom, plave boje, u gornjem dijelu: “Visokogorci” a u donjem “Crne Gore”. Uz spoljnu ivicu teksta nalazi se kružnica plave boje.

Zastava je crvene boje sa amblemom na sredini i ispisom uz donju ivicu zastave bijelim latiničnim slovima adrese web prezentacije “www.visokogorcicg.com”.  Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan.

Logo i zastava koriste se za isticanje vizuelnog identiteta Kluba, na opremi i sportskim rekvizitima članova Kluba, prilikom svečanosti koje Klub organizuje ili učestvuje, na planinarskim okupljanjima i manifestacijama, na ekspedicijama, takmičenjima, u marketinške svrhe popularizacije Kluba i u drugim prilikama kada to odredi Upravni odbor Kluba.

 

CILJEVI, ZADACI I AKTIVNOSTI 

Član 5

Ciljevi  i zadaci Kluba su: upis članova i vođenje evidencije o članovima; obavljanje sportske djelatnosti koja obuhvata obučavanje, treninge, takmičenja, kao i promovisanje zdravih stilova života; popularizovanje i upoznavanje planina i prirode uopšte; zaštita planina i prirode uopšte; stručno osposobljavanje članstva, naročito mladih u određenim specijalnostima kao što su: visokogorstvo, alpinizam, planinarska orjentacija, markiranje planinarskih puteva i staza, spasavanje u planini, skijanje i dr;

U ostvarivanju ciljeva i zadataka, Klub se bavi sljedećom djelatnošću:

 • takmičenja iz planinarskih sportova (slobodno penjanje, orjetiring, planinski biciklizam, krpljarenje, turno skijanje, planinsko trčanje i sl.);
 • učestvovanje na takmičenjima iz planinarskih sportova, u sopstvenoj ili u organizaciji drugih klubova i sportskih organizacija, u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanje izleta, pohoda, logorovanja, susreta, uspona, tabora, kampova i drugih rekreativnih aktivnosti u planini i prirodi uopšte;
 • organizovanje visokogorskih i alpinističkih ekspedicija u zemlji i inostranstvu;
 • učestvovanje na ekspedicijama koje organizuju drugi planinarski klubovi i organizacije u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanje i pohađanje seminara, tečajeva, kurseva, škola i drugih oblika stručnog osposobljavanja članstva;
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista i doping kontrola;
 • organizovanje izdavačke, informativne, propagandne i markentiške djelatnosti iz oblasti planinarstva;
 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, upravljanje i održavanje sportske i planinarske infrastrukture;
 • saradnja sa planinarskim i drugim sportskim klubovima i u Opštini, Državi, regionu i šire, kao i sa organizacijama sa srodnom djelatnošću (npr. ekologija, mikologija, speleologija, gorani);
 • saradnja sa medijima;
 • promocija i njegovanje planinarske i sportske etike, čovjekoljublja i ekološke svijesti.

 

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA, ODNOSNO VLASNIKA KLUBA

Član 6

Osnivači, odnosno vlasnici Kluba su dužni da obezbijede sredstva za rad Kluba u skladu sa visinom udjela koji posjeduju u Klubu.

Prava i obaveze osnivača Kluba su:

 • da formiraju i sprovode poslovnu politiku Kluba;
 • da biraju i budu birani u organe Kluba;
 • da pokreću inicijative za razmatranje svih pitanja od značaja za Klub i da predlažu rješavanje istih;
 • da štite interese Kluba;
 • da Klubu obezbijede sve potrebne materijalne i druge uslove za rad;
 • da obavještavaju sportiste i druge članove o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posljedicama po zdravlje:
 • najmanje sedam dana prije održavanja odgovarajućeg međunarodnog takmičenja koje organizuje Klub ili koje se pod njegovim nadzorom organizuje, prijavi takmičenje Komisiji za antidoping;
 • osnivači Kluba odgovaraju solidarno, za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem i radom Kluba, osim ako drugačije nije ugovoreno.

Ukoliko osnivač želi da izađe iz vlasničke strukture Kluba, ostali suosnivači imaju pravo prečeg preuzimanja vlasničkog udjela.

Osnivač ima pravo da prenese svoj osnivački udio isključivo članovima Kluba, ugovorom o prenosu udjela ovjerenom kod notara.

 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA KLUBA

Član 7

Članstvo u Klubu je dobrovoljno, s tim što ga potvrđuje Upravni odbor.

Član Kluba može biti svako fizičko lice bez obzira na pol, nacionalnost, državljanstvo ili bilo kakvu posebnost.

Da bi lice bilo primljeno za člana Kluba potrebno je:

 • da potpiše pristupnicu u kojoj izjavljuje da prihvata Statut i druge akte Kluba;
 • uplati godišnju članarinu utvrđenu odlukom Upravnog odbora Kluba najkasnije do 1.03. tekuće godine;
 • ispuni uslove predviđene posebnim Pravilnikom koji donosi Upravni odbor;
 • dobije saglasnost Upravnog odbora Kluba.

Član 8

Članstvo u Kluba prestaje :

 • neplaćanjem članarine shodno članu 7 Statuta;
 • istupanjem iz Kluba, izjavom da ne želi da bude član Kluba. Istupanje je moguće uz obavezu da prije istupanja član izvrši sve ugovorene i preuzete obaveze;
 • isključenjem, shodno članu 15. Statuta Kluba.

Član 9

Klub može imati počasnog člana i počasnog predsjednika.

Svojstvo počasnog člana ili počasnog predsjednika Kluba može steći građanin Crne Gore i strani državljanin za višegodišnji izuzetni doprinos u radu Kluba o čemu odlučuje Skupština Kluba.

Član 10

Prava člana Kluba su:

 • da bira i bude biran u organe Kluba i organizacija kojih je Klub član;
 • da učestvuje u takmičenjima, akcijama i manifestacijama koje organizuje Klub i organizacije kojih je Klub član;
 • da koristi sredstva, opremu, objekte i povlastice kojima Klub raspolaže;
 • da predlaže i pokreće inicijative za obogaćivanje i unapređivanje rada Kluba;
 • da bude informisan o aktivnostima i radu Kluba i njegovih organa; i
 • druga prava određena Statutom.

Član 11

Obaveze člana Kluba su:

 • da uredno plaća članarinu;
 • da svojim radom i ponašanjem doprinese ostvarivanju ciljeva, zadataka i aktivnosti Kluba;
 • da čuva i podiže ugled Kluba;
 • da čuva i racionalno koristi imovinu Kluba;
 • da aktivno učestvuje u radu i aktivnostima Kluba i zalaže se za njegov razvoj;
 • da se na takmičenjima, akcijama, susretima i drugim aktivnostima ponaša u skladu sa planinarskom i sportskom etikom;
 • da učestvuje u obezbijeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Kluba;
 • da se pridržava odredaba Statuta.

Članu Kluba zabranjena je upotreba nedozvoljenih stimulativnih (doping) sredstava prema pravilima Svjetske antidoping agencije.

Član 12

Nepridržavanje obaveza iz člana 11 Statuta predstavlja disciplinsku povredu za koju se može izreći jedna od disciplinskih mjera:

 • opomena;
 • ukor;
 • zabrana učestvovanja na takmičenjima i akcijama Kluba do jedne godine;
 • zabrana obavljanja funkcija u Klubu od jedne do tri godine;
 • privremeno ili trajno isključenje iz Kluba.

Način i postupak isključenja reguliše se disciplinskim pravilnikom Kluba koji usvaja Skupština.

 

Član 13

Sportista koji je registrovani član Kluba dužan je da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u toku 12 mjeseci, ako pravilima nacionalnog sportskog saveza nije određen kraći period.

Zdravstvena sposobnost djece koja se bave sportom u Klubu, utvrđuje se jednom godišnje, a najmanje tri mjeseca prije početka bavljenja sportskim aktivnostima.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KLUBA

Član 14

Klubom upravljaju članovi Kluba preko svojih predstavnika u organima Kluba, kako je ovim Statutom određeno.

Članovi Kluba i članovi organa Kluba moraju raditi u interesu Kluba, a u protivnom su odgovorni za štetu koju bi Klub pretrpio usljed njihovog nesavjesnog, nestručnog ili nezakonitog rada.

Član 15

Organi Kluba su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik;
 • Generalni sekretar.

Sastav organa

Član 16

Skupštinu čine sljedeći članovi Kluba:

 1. Jelena Petković, Pera Ćetkovića 301/36, Podgorica, Predsjednica Skupštine;
 2. Ljubiša Bošković, 4. Jula 30, Podgorica;
 3. Ivan Femić, Mojkovačka 3, Podgorica;
 4. Marko Rešetar, Goričani bb, Golubovci, Podgorica;
 5. Marija Đajić, dr Ibrahima Koristovića bb, Podgorica;
 6. Dušan Bošković, 4 Jula 30, Podgorica;
 7. Mijo Kovačević, Vasa Raičkovića 17, Podgorica;
 8. Slobodan Smiljanić, Iva Vizina bb, Podgorica;
 9. Radisav Rakočević, Milutina Lakićevića bb, Kolašin.

Upravni odbor Kluba čine sljedeći članovi:

 1. Dragan Bulatović, Slavonska 23b , Podgorica;
 2. Tanja Pavličić, Bul Sv Petra Cetinjskog 42 , Podgorica;
 3. Aleksandar Đajić, Ivana Vujoševića 26, Podgorica;
 4. Zoran Prljević, Generala Sava Orovića 1, Podgorica;
 5. Brano Šćekić, Radula R. Radulovića 37, Podgorica.

Predsjednik Kluba je: Aleksandar Đajić, Ivana Vujoševića 26, Podgorica.

Generalni sekretar Kluba je: Zoran Prljević, Generala Sava Orovića 1, Podgorica.

Član 17

Pravo da bira i bude biran u organ Kluba ima svaki član Kluba.

Kandidovanje se obavlja isticanjem lične kandidature, predlaganjem od strane člana ili organa Kluba.

Za predsjednika Kluba može se istaći samo lična kandidatura.

Uz isticanje kandidature, kandidat za predsjednika podnosi pisani program.

Izbori za organe Kluba su u načelu javni, a Skupština može odlučiti da neke organe Kluba bira tajnim glasanjem.

Član 18

Član organa Kluba može podnijeti ostavku.

Ostavka se podnosi pisano ili usmeno organu čiji je član onaj koji podnosi ostavku.

Ostavka se prima na znanje.

Član 19

Na sjednicama organa Kluba obavezno se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba sa sljedećom minimalnom sadržinom: ime organa, datum i mjesto sjednice, vrijeme početka i završetka sjednice, imena prisutnih i odsutnih, dnevni red, tačan tekst odluka, potpis zapisničara i predsjedavajućeg.

Skupština 

Član 20

Skupština je najviši organ Kluba.

Mandat Skupštine traje pet godina.

Način rada na sjednicama bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština Kluba:

 • donosi Statut Kluba, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;
 • donosi godišnji program i plan rada Kluba, utvrđuje smjernice za njihovo sprovođenje, prati, analizira i ocjenjuje ostvarivanje programa i plana;
 • usvaja izvještaj o poslovanju Kluba za prethodnu kalendarsku godinu;
 • donosi godišnji finansijski izvještaj Kluba;
 • bira i razriješava predsjednika Kluba i predsjednika skupštine;
 • bira i razriješava članove Upravnog odbora na predlog predsjednika Kluba;
 • bira i razriješava Nadzorni odbor;
 • imenuje počasne članove i počasnog predsjednika Kluba;
 • odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku rada Kluba, ukoliko ovim Statutom neka od tih pitanja nijesu utvrđena kao nadležnost Upravnog odbora;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi odluke o visini naknada predsjednika i članova organa upravljanja;
 • kao drugostepeni organ odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora o disciplinskoj odgovornosti;
 • donosi odluke i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Kluba.

Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.

Skupština zasijeda vanredno po potrebi, na zahtjev predsjednika skupštine, predsjednika Kluba, odnosno Upravnog odbora ili jedne trećine članova skupštine.

Član 21

Skupština punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, osim odluka o usvajanju Statuta i Poslovnika Skupštine i izmjena i dopuna ovih akata za koje je potrebna većina od ukupnog broja članova Skupštine.

O predlogu odluka članovi Skupštine se izjašnjavaju, po pravilu, javnim glasanjem sa „za“, „protiv“ i kao uzdržan.

Predsjednik skupštine

Član 22

Skupština iz reda svojih članova bira predsjednika skupštine Kluba na period od 5 godina.

Predsjednik skupštine saziva i predsjedava sjednicam skupštine Kluba.

Predsjednik skupštine dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice skupštine dostavi svim članovima skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Upravni odbor

Član 23

Upravni odbor rukovodi radom Kluba na osnovu Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.

Broj članova Upravnog odbora utvrđuje Skupština posebnom Odlukom i ne može biti manji od tri.

Mandat Upravnog odbora traje 4 godine.

Predsjednik i Generalni sekretar su istovremeno predsjednik i sekretar Upravnog odbora.

Ukoliko jedan ili više članova Upravnog odbora budu iz bilo kojih razloga onemogućeni da učestvuju u radu Upravnog odbora ili ispolje neaktivnost u radu Upravnog odbora, Predsjednik Kluba može umjesto njih, do naredne sjednice Skupštine Kluba, kooptirati nove članove.

Član 24

Upravno odbor:

 • utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata;
 • sprovodi odluke skupštine Kluba;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • stara se o sprovođenju programa i planova Kluba donijetim od strane skupštine;
 • priprema sjednice skupštine i predlaže odluke i plan rada;
 • imenuje i razrješava Generalnog sekretara na predlog predsjednika Kluba;
 • sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju Kluba;
 • sačinjava godišnji finansijski izvještaj;
 • predlaže skupštini finanijski plan;
 • predlaže skupštini visinu naknada predsjedniku i članu organa Kluba;
 • odlučuje o formiranju sekcija, stručnih i specijalizovanih službi;
 • imenuje povremena i stalna radna tijela: komisije, odbore, savjete i dr;
 • odlučuje o učlanjenju Kluba u sportske saveze i međunarodne sportske organizacije;
 • odlučuje o dodjeli pohvala, nagrada i javnih priznanja članovima Kluba i drugim licima;
 • odlučuje o proširenju djelatnosti Kluba;
 • odlučuje o prijemu članova u Klub;
 • odlučuje o angažovanju stručnjaka iz oblasti planinarskih sportova za obuku članova Kluba ili za savjetničku djelatnost;
 • odlučuje o učešću Kluba na takmičenjima, ekspedicijama i pohodima u zemlji i inostranstvu;
 • odlučuje o materijalnim i novčanim nagradama i sponzorstvima;
 • odlučuje o visini članarine za članove Kluba;
 • odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova Kluba u prvom stepenu;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i statutom Kluba.

 Član 25

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik.

Predsjednik Kluba je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev tri člana Upravnog odbora ili jedne trećine članova Kluba.

Ako Predsjednik Kluba ne sazove sjednicu u roku od 7 dana od zahtjeva, mogu je sazvati predlagači iz stava 2 ovog člana.

Član 26

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Upravnog odbora.

Odluke se donose prostom većinom.

U slučaju podijeljenih glasova o nekom pitanju, Predsjednikov glas je odlučujući.

U hitnim i vanrednim slučajevima, Predsjednik Kluba može održati telefonsku sjednicu Upravnog odbora Kluba.

Predsjednik Kluba

Član 27

Predsjednik zastupa Klub, a pojedina ovlašćenja za zastupanje može dati drugom članu Upravnog odbora.

Mandat predsjednika Kluba traje 4 godine.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Klub u zemlji i inostranstvu i odgovara za zakonitost rada Kluba;
 • rukovodi radom Kluba i usklađuje aktivnosti organa Kluba;
 • potpisuje sva akta iz nadležnosti Upravnog odbora;
 • saziva sjednice Upravnog odbora i predsjedava i rukovodi sjednicama;
 • predlaže Skupštini izbor i opoziv članova Upravnog odbora;
 • predlaže Upravnom odboru izbor i razrešenje Generalnog sekretara;
 • imenuje portparola Kluba;
 • potpisuje ugovore sa sportistima i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu;
 • dostavlja podatke o sportistima radi upisa u registar sportista koji vodi nadležni nacionalni sportski savez;
 • izvršava odluke skupštine i upravnog odbora Kluba;
 • finansijski je nalogodavac za izvršenje finansijskog plana i potpisuje godišnji finansijski izvještaj;
 • postpisuje izvještaj o poslovanju;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Kluba.

Predsjednik za svoj rad odgovara skupštini Kluba.

Generalni sekretar

Član 28

Generalni sekretar obavlja administrativno-tehničke poslove u Klubu i preduzima mjere za unaprjeđenje tih poslova.

Generalni sekretar:

 • prati propise i pravne akte koji se odnose na djelatnost Kluba;
 • priprema ugovore, odluke i druge akte koje donose i zaključuju organi Kluba;
 • vodi djelovodnik akata i arhivu Kluba;
 • vodi registar članova Kluba, vrši učlanjivaje i izdavanje članskih knjižica;
 • naplaćuje članarinu i uplaćuje je na žiro-račun Kluba;
 • vodi i čuva evidenciju o opremi, inventaru i drugim sredstvima Kluba;
 • izdaje članovima Kluba na korišćenje opremu, inventar i druga sredstva i stara se o njihovom urednom vraćanju;
 • stara se o uređivanju zvanične internet prezentacije Kluba;
 • obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsjednik Kluba.

Generalni sekretar može biti lice koje ima najmanje IV nivo obrazovanja i položen stručni ispit za rad u oblasti sporta.

 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ČLANOVA

Član 29

O nestatutarnim ponašanjima, narušavanju pravila planinarske i sportske etike i neispunjavanju obaveza iz člana 11 statuta odlučuje upravni odbor.

Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti svaki član ili organ Kluba.

Nakon sprovedenog postupka utvrđivanja odgovornosti, upravni odbor može izreći sljedeće mjere:

 • za lake prekršaje: opomenu ili ukor;
 • za teže prekršaje: zabranu učestvovanja na takmičenjima i akcijama Kluba u vremenu do jedne godine ili zabranu obavljanja funkcije u organima Kluba od jedne do tri godine;
 • za najteže prekršaje: privremeno ili trajno isključenje iz Kluba.

Na odluku upravnog odbora o disciplinskoj odgovornosti, nezadovoljni član može izjaviti žalbu skupštini Kluba u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o mjeri.

Odluka skupštine je konačna.

Pokretanje i sprovođenje disciplinskog postupka, kao i disciplinske prekršaje uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi upravni odbor.

 

IMOVINA I FINANSIRANJE KLUBA

Član 30

Klub stiče imovinu, materijalna i finansijska sredstva pod uslovima, na način i u skladu sa propisima.

Imovina Kluba sastoji se od: nepokretne i pokretne imovine, novčanih sredstava, imovinskih i drugih prava.

Imovinom raspolažu članovi Kluba preko Skupštine, u skladu sa propisom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi.

Imovinom upravlja Upravni odbor.

Član 31

Izvori finansiranja Kluba su:

 • prihodi od članarine;
 • prihodi iz budžeta Opštine, Grada ili Države;
 • prihodi od finansiranja programa i projekata i sufinansiranja obavljanja sportskih djelatnosti;
 • prihodi od poklona i pomoći prijatelja Kluba i pomažućih članova;
 • prihodi iz ugovornih odnosa;
 • prihodi od sponzorstava i donacija;
 • prihodi od TV prava;
 • prihodi od izdavačke, informativne, vodičke, turističke, markentiške djelatnosti, od organizovanja priredbi i pružanja usluga, kada je to dopušteno zakonom koji reguliše tu djelatnost.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu Klub odgovara cjelokupnom imovinom, u skladu sa zakonom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba.

 

ARBITRAŽA

Član 32

U zavisnosti od težine prekršaja, sporovi koji nastaju u Klubu rješavaće se pred nadležnom disciplinskom komisijom, a po potrebi zahtjev za rješavanje spora podnosi se Planinrskom savezu Crne Gore, odnosno COK-u.

 

JAVNOST RADA I OBAVJEŠTAVANJE U KLUBU

Član 33

Rad Kluba je javan i podliježe ocjeni članova Kluba i javnosti.

Javnost rada Kluba obezbjeđuje se javnošću sjednica organa Kluba i izdavanjem informacija o njihovom radu, saradnjom sa sredstvima javnog informisanja, organizovanjem konferencija za medije, putem zvaničnih saopštenja i preko zvaničnog web site-a.

Organi Kluba mogu isključiti ili ograničiti javnost sjednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podaci povjerljive prirode.

Pojedina isprava, podatak ili informacija o Klubu i radu Kluba čije bi javno saopštavanje moglo ugroziti ili otežati ostvarivanje programa i planova, ciljeva ili zadataka Kluba ili čije bi iznošenje trećim licima Klubu nanijelo štetu, predstavlja poslovnu ili službenu tajnu.

Odluku o stepenu tajnosti pojedinih podataka ili informacija donosi Upravni odbor.

Klub može imati svoju informativnu djelatnost (glasilo, bilten, web site i sl.) u skladu sa odlukom Upravnog odbora Kluba.

Član 34

Predstavnik Kluba koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Kluba odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Kluba, odosno njegovih organa mogu da iznose i zastupaju samo izabrani članovi organa upravljanja.

Klub može imati portparola koji je zadužen za saradnju sa medijima i iznošenje informacija o radu Kluba u javnost.

 

POSTUPAK IZRADE I USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Član 35

Izvještaj o finansijskom poslovanju se usvaja u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.

Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik Kluba dužan je da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu skupštine Kluba na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture Kluba.

 

ZABRANA UZIMANJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA

Član 36

Član Kluba u obavljanju sportske djelatnosti ne smije uzimati nedozvoljena sredstva.

Član Kluba ne smije primjenjivati postupak koji je nedozvoljen prema WADA pravilima.

Član Kluba je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).

Ako se lice iz stava 1 ovog člana suprostavi doping kontroli ili je izbjegne, odnosno onemogući, smatra se kao da je na doping testu bio pozitivan.

 

OPŠTI AKTI KLUBA

Član 37

Opšti akti Kluba su statut, pravilnici, poslovnici, odluke i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad Kluba.

Opšti akti Kluba stupaju na snagu danom donošenja.

Opšti akti Kluba moraju biti u saglasnosti sa statutom Kluba i statutom Planinarskog saveza Crne Gore.

Inicijativu za donošenje opštih akata iz nadležnosti Upravnog odbora mogu dati Predsjednik, Generalni sekretar i najmanje pet aktivnih članova Kluba.

 

PRIZNANJA I NAGRADE

Član 38

Članu Kluba i drugom licu za postignute uspjehe i rezultate, kao i za doprinos razvoju i širenju planinarske ideje, Klub može dodijeliti priznanje ili nagradu.

Odluku o nagradi ili priznanju donosi upravni odbor na inicijativu bilo kog organa Kluba.

Način i uslove za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje upravni odbor posebnom odlukom.

 

EVIDENCIJE I PLANOVI

Član 39

Klub vodi bazične evidencije svojih članova, objekata, vrhunskih sportista iz oblasti planinarskih sportova i sportskih rezultata u skladu sa zakonom.

Evidenciju u Klubu vodi Generalni sekretar.

U Klubu se izrađuju jednogodišnji i četvorogodišnji planovi rada i razvoja.

Način izrade planova određuje upravni odbor.

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 40

U svojim aktivnostima i djelatnostima Klub propagira ekološke ideje i razvija aktivnosti koje doprinose zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju života i zdravlja ljudi.

Članovi Kluba dužni su da uvažavaju i primjenjuju propise i mjere koje se odnose na zaštitu i unaprjeđenje čovjekove životne sredine, kao i da šire i razvijaju koncept zdravog i sportskog života.

 

PRESTANAK RADA KLUBA

Član 41

Klub prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.

Odluku o prestanku rada Kluba donosi skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Klub se briše iz Registra po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom ili po zahtjevu predsjednika Kluba na osnovu odluke skupštine.

Zahtjev za brisanje Kluba iz registra, predsjednik podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada Kluba.

U slučaju prestanka rada Kluba njegova imovina prelazi u svojinu sportskih saveza ili društava čiji je Klub član.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Statut Kluba donosi skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Inicijativu za donošenje statuta, odnosno za njegove izmjene i dopune, može dati Upravni odbor, predsjednik, generalni sekretar ili pet aktivnih članova Kluba.

Inicijativu za donošenje statuta, odnosno njegove izmjene i dopune razmatra Upravni odbor.

Ukoliko prihvati inicijativu Upravni odbor utvrđuje predlog i dostavlja ga skupštini na usvajanje.

O neprihvatanju inicijative za donošenje izmjena i dopuna statuta, Upravni odbor obavještava podnosioca inicijative.

Podnosilac inicijative nezadovoljan odlukom Upravnog odbora može predložiti skupštini da pokrene postupak izmjena i dopuna statuta.

Tumačenje Statuta Kluba je u nadležnosti skupštine.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Upravni odbor.

Član 43

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Kluba od 23.10.2018. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja Ministarstva sporta o upisu u Registar sportskih organizacija.

 

U Podgorici, 12. novembra 2019.godine                                                                                   

Predsjednica skupštine Kluba,

                                                                                                                  Jelena Petković

__________________________________________________________________

Na osnovu člana 9 stav 3 alineja 3 Statuta Planinarskog kluba Visokogorci Crne Gore, Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine donosi:

P R A V I L N I K
o članstvu u Planinarskom klubu Visokogorci Crne Gore

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uslovi pod kojima planinar može postati član Planinarskog kluba „Visokogorci Crne Gore“ (u daljem tekstu: Klub)

Član 2.

Zainteresovani kandidat može steći status punopravnog člana Kluba ili prijatelja Kluba u skladu sa Statutom i ovim Pravilnikom.

Član 3.

Član Kluba može postati svaki punoljetni planinar bez obzira na pol, nacionalnost, državljanstvo ili bilo koju vrstu posebnosti, pod uslovom da ispunjava kriterijume iz člana 9 Statuta, člana 4 ovog Pravilnika i da članstvo potvrdi Upravni odbor.

Član 4.

Član Kluba može postati planinar koji ispunjava sledeće uslove:
– da je popeo planinaski vrh viši od 4000 metara;
– da je uplatio godišnju članarinu do 01. marata tekuće godine;
– da je potpisao prstupnicu u kojoj izjavljuje da prihvata Statut, ovaj Pravilnik i druge akte Kluba;

Član 5.

Prijatelj kluba može postati svaki pojedinac bez obzira na godine starosti ili bilo koju posebnost, uz uslov da status prijatelja Kluba potvrdi Upravni odbor.

Član 6.

Prijatelj Kluba ima sva prava kao i član Kluba osim da bira i bude biran u organe Kluba, kao i obaveze predviđene Statutom i drugim aktima kluba.

Član 7.

U Klubu se vode posebne evidencije članova i prijatelja Kluba.

Predsjednik
dr Dragan Bulatović

Comments are closed.