Prijava za Bjelasički maraton i propozicije

Prijavni list1Svi zaunteresovani takmičari za II GRAWE Winter Adventure Race – Bjelasički maraton mogu se prijaviti popunjavanjem formulara. Prijavni formular skinite sa donjeg linka, popunite i pošaljite na jedan od od mailova: boriscelebic78@gmail.com visokogorci@gmail.com;

Prijavni list možete naći OVDJE.

 

U nastavku donosimo propozicije takmičenja:

2ND GRAWE WINTER ADVENTURE RASE – BJELASIČKI MARATON 2016.

PROPOZICIJE

OPŠTE ODREDBE

Ovim Propozicijama utvrđuju se:
– svrha i cilj takmičenja;
– takmičarske discipline;
– pravo nastupa;
– dužnosti učesnika
– rad sudija;
– kriterijumi priznavanja rezultata; i
– nagrade.

SVRHA I CILJEVI TAKMIČENJA

Svrha takmičenja je popularizacija zimskih sportova, planinarstva i podrška turističkoj privredi.

Ciljevi takmičenja su:
– Razvijanje timskog rada i sinhronizacija aktivnosti međuinstitucionalne saradnje, klubova i NVO sektora;
– Stvaranje pozitivne atmosfere koja podstiče zdrave stilove života i boravak u prirodi;
– Razvijanje pozitivnog stava prema sportovima i boravka u planini u zimskim uslovima;
– Promocija skijaškog sporta i planinarstva;
– Razmjena iskustava između klubova, saveza i turističke privrede;
– Stvaranje ambijenta za pozicioniranje zimskih sportova u Crnoj Gori i povezivanja sa relevantnim turističkim privrednim društvima; i
– Razvijanje svijesti za samovrednovanje i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti.

TAKMIČARSKE KATEGORIJE

1. Kategorija: ŽENE
2. Kategorija: MUŠKARCI

TAKMIČARSKE DISCIPLINE

Takmičari/ke mogu nastupati u četiri discipline:
1. Trka na krpljama;
2. Traka na turnim skijama;
3. Trka na nordijskim skijama;
4. Porodična – rekreativna trka.

PRAVO UČEŠĆA NA TAKMIČENJU

Pravo učešća na takmičenju imaju lica iz Crne Gore i inostranstva koja:
– su punoljetnja;
– su maloljetna uz pratnju punoljetne osobe;
– predaju prijavni obrazac u predviđenom roku;
– potpišu izjavu da nastupaju na sopstvenu odgovornost;
– uplate kotizaciju u iznosu od 10€ na žiro račun PK Visokogorci Crne Gore, broj
510-32881-46, kod CKB ili izvrše uplatu na dan takmičenja prilikom registracije.

DUŽNOSTI UČESNIKA TAKMIČENJA

ORGANIZATOR

Organizator je u obavezi da obezbijedi:
– logistiku za prijem i smještaj takmičara/ki i sudija;
– smještaj na bazi prenoćišta za jedno veče za sve takmičare i sudije;
– prevoz Kolašin – Ski centar Jezerine – Kolašin za sve takmičare/ke i sudije
– obilježenu i pripremljenu takmičarsku stazu;
– spasilačku ekipu;
– prijavu manifestacije nadležnim organima;
– svečanu večeru za takmičare/ke; i
– nagrade u skladu sa propozicijama.

TAKMIČARI/KE

Takmičari/ke su u obavezi da:
– popune prijavni list i dostave ga na vrijeme;
– poštuju kućni red u objektima za smještaj i ishranu;
– poštuju programske aktivnosti i propozicije takmičenja;
– donesu odgovarajuću opremu za disciplinu u kojoj nastupaju;
– potpišu Izjavu o preuzimanju odgovornosti;
– nastupaju u propisanoj opremi;
– izvršavaju takmičarske zadatke;
– se ponašaju odgovorno pema tamičarskoj infrastrukturi; i
– se ponašaju u skladu sa pravilima o zaštiti životne sredine.

SUDIJE

Sudijski tim čini četiri člana/ce i to:
1. Glavni/a sudija
2. Sudija na startu
3. Sudija na cilju i
4. Kontrolni sudija

IMG_6984

Članovi sudijskog tima su u obavezi da poštuju KODEKS PONAŠANJA SUDIJSKOG TIMA:

1. Pozitivan pristup takmičarima.
2. Sudije moraju pozitivno podsticati takmičare, ne smiju kritikovati, već davati podršku takmičaru u cilju postizanja što boljeg rezultata.
3. Sudije se ne smije upuštati u debatu sa takmičarima.
4. Sudije ne smiju saopštavati rezultate prije zvaničnog proglašenja rezultata.
5. Glavni/a sudija ima pravo tražiti pojašnjenje rezultata od drugih sudija, ukoliko postoji osnovana sumnja u regularnost rezultata.
6. Glavni/a sudija prikuplja lisite drugih sudija.
7. Za vrijeme rada sudijama je zabranjeno konzumiranje cigareta i alkohola.

REZULTATI

– Rezultat takmičira/ke je vrijeme za koje je takmičar/ka prošao/la cijelu stazu.
– Takmičar/ka je u obavezi da pokaže obelježja sa kontrolnih tačaka kao dokaz da je prošao/la cijelu stazu.
– Takmičarima/kama koji ne pokažu obelježja sa kontrolnih mjesta rezultati se neće rangirati i objavljivati.

ŽALBE
– Takmičari/ke imaju pravo žalbe i prigovora na rad sudija i rezultat Glavnom/oj sudiji.
– Žalbu na rezultat takmičari/ke podnose u pisanoj formi Glavnom/oj sudiji u roku od 30 min po završetku trke.
– Glavni/a sudija razmatra žalbe i odlučuje u roku od 30 minuta po podnošenju žalbe.
– Odluka glavnog/e sudije je konačna.

NAGRADE

1. Za prva tri mjesta u obje kategorije, u disciplinama: Trka na krpljama, Traka na turnim skijama i Trka na nordijskim skijama takmičari/ke dobijaju medalje za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto.
2. Za osvojeno prvo mjesto u obje kategorije, u disciplinama: Trka na krpljama, Trka na turnim skijama i trka na nordijskim skijama takmičari/ke dobijaju planinarski ranac od 40l McKinley.
3. Takmičari/ke koji/e nijesu osvojili/e jedno od prva tri mjesta dobijaju diplome za učešće.

ORGANIZATORI I SUORGANIZATORI TAKMIČENJA

Organizator takmičenja:
PK Visokogorci Crne Gore.

Suorganizatori takmičenja:
TO Kolašin, NVO Natura, Planinarski savez Crne Gore, NVO Društvo prijatelja Kolašina, TA Explorer, Crveni krst Crne Gore, TA Eko-tours, Ski Resort Kolašin 1450

Generalni sponzor takmičenja:
Grawe osiguranje
U Podgorici, 19. februar 2016.

ORGANIZACIONI ODBOR

PREDSJEDNIK
dr Dragan Bulatović

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.